No tabs to display

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

ตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยา

 • 131891770_1165122933924154_1585177376355782425_o.jpg
 • 131952885_1165122563924191_4395518660363685000_n.jpg
 • 131985683_1165122633924184_1627113951556364712_n.jpg
 • 131986118_1165122670590847_1451144703046146634_n.jpg
 • 131998599_1165123427257438_2440406299120522078_o.jpg
 • 132045457_1165122790590835_7982562502271498488_n.jpg
 • 132057389_1165123640590750_856258306992205112_o.jpg
 • 132410015_1165123193924128_6161215777024352847_o.jpg
 • 132430021_1165123770590737_5732416545480318168_n.jpg
 • 132512273_1165122513924196_2450322902454797164_n.jpg
 • 132659459_1165123743924073_1478460999867432629_o.jpg
 • 142373833_1188155944954186_4457879819219723646_o.jpg
 • 142719163_1188155771620870_8467167841276712641_o.jpg
 • 143075541_1188158784953902_6226909448458817132_o.jpg
 • 143241330_1188156654954115_5811713593390485310_o.jpg
 • 143256057_1188156824954098_7523180646448233577_o.jpg
 • 143473080_1188155611620886_8144243636838796788_o.jpg
 • 143487952_1188158021620645_2413083327779111197_o.jpg
 • 143494253_1188157578287356_2105828810218742805_o.jpg
 • 143639523_1188158211620626_2793761953646093083_o.jpg
 • 143685535_1188156331620814_4838472510825086667_o.jpg
 • 143997075_1188156418287472_6737720808438149783_o.jpg
 • 144144167_1188157161620731_1324061468859946966_o.jpg

ทุกวันพฤหัสบดีบรรยากาศดีๆมีผักไร้สารพิษของนักเรียนมาจำหน่าย