การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bkv.ac.th/bkv/index.php/15-16-2561#sigFreeId72dab6a35c
                       การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนบางขันวิทยา วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางขันวิทยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอบางขัน มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕)