ข้อมูลพื้นฐาน  โรงเรียนบางขันวิทยา 
                          (Bangkhanwittaya school)

ที่อยู่  4 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช (80360)โทรศัพท์ 075-371170

โทรสาร  075-371038  เว็บไซต์  http://www.bkv.ac.th

ระดับที่เปิดสอน  มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา  นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบางขันวิทยา

                              

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

122

153

275

7

ม.2

110

120

230

6

ม.3

97

121

218

7

รวมมัธยมศึกษาต้น

329

394

723

20

ม.4

57

112

169

4

ม.5

56

71

127

4

ม.6

45

85

130

4

รวมมัธยมศึกษาปลาย

158

268

426

12

รวมทั้งหมด

487

662

1,149

32

 

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg