ข้อมูลพื้นฐาน  

โรงเรียนบางขันวิทยา (Bangkhanwittaya school)

ที่อยู่  4 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช (80360)โทรศัพท์ 075-371170

โทรสาร  075-371038  เว็บไซต์  http://www.bkv.ac.th

 

ระดับที่เปิดสอน  มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา  นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

 

              เครื่องหมายประจำโรงเรียนบางขันวิทยา

                                              

   ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1/1

19

20

39

ม.1/2

20

19

39

ม.1/3

16

22

38

ม.1/4

20

19

39

ม.1/5

19

20

39

ม.1/6

11

26

37

ม.1/7

12

25

37

รวม

117

151

268

ม.2/1

18

19

37

ม.2/2

16

21

37

ม.2/3

19

18

37

ม.2/4

20

17

37

ม.2/5

19

19

38

ม.2/6

11

25

36

ม.2/7

12

26

38

รวม

115

145

260

ม.3/1

15

13

28

ม.3/2

18

14

32

ม.3/3

14

15

29

ม.3/4

13

13

26

ม.3/5

15

12

27

ม.3/6

17

13

30

ม.3/7

5

23

28

รวม

97

103

200

รวม ม.ต้น

329

399

728

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.4/1

8

24

32

ม.4/2

9

23

32

ม.4/3

15

19

34

ม.4/4

24

22

46

ม.4/5

16

31

47

รวม

72

119

191

ม.5/1

8

25

33

ม.5/2

8

26

34

ม.5/3

14

15

29

ม.5/4

12

19

31

รวม

42

85

127

ม.6/1

10

28

38

ม.6/2

4

27

31

ม.6/3

13

25

38

ม.6/4

15

23

38

รวม

42

103

145

รวม ม.ปลาย

156

307

463

รวมทั้งหมด

485

706

1191

 สรุปจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 20 ก.ค.2563)

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2562

        ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

128

140

268

7

มัธยมศึกษาปีที่ 2

119

103

222

7

มัธยมศึกษาปีที่ 3

87

139

226

7

รวม ม.ต้น

334

382

716

21

มัธยมศึกษาปีที่ 4

53

99

152

4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

42

105

147

4

มัธยมศึกษาปีที่ 6

33

99

132

4

รวม ม.ปลาย

128

303

431

12

รวมทั้งหมด

462

685

1,147

33

                            ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

            ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

135

117

252

7

ม.2

121

154

275

7

ม.3

92

110

202

6

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

348

381

729

20

ม.4

54

109

163

4

ม.5

36

106

142

4

ม.6

48

64

112

4

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

138

279

417

12

รวมทั้งหมด

486

660

1,146

32

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

   

         ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

122

153

275

7

ม.2

110

120

230

6

ม.3

97

121

218

7

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

329

394

723

20

ม.4

57

112

169

4

ม.5

56

71

127

4

ม.6

45

85

130

4

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

158

268

426

12

รวมทั้งหมด

487

662

1,149

32

                                       ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560