ข้อมูลพื้นฐาน  

โรงเรียนบางขันวิทยา (Bangkhanwittaya school)

ที่อยู่  4 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช (80360)โทรศัพท์ 075-371170

โทรสาร  075-371038  เว็บไซต์  http://www.bkv.ac.th

 

ระดับที่เปิดสอน  มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา  นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

 

              เครื่องหมายประจำโรงเรียนบางขันวิทยา

                                              

               

            ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

135

117

252

7

ม.2

121

154

275

7

ม.3

92

110

202

6

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

348

381

729

20

ม.4

54

109

163

4

ม.5

36

106

142

4

ม.6

48

64

112

4

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

138

279

417

12

รวมทั้งหมด

486

660

1,146

32

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

   

         ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

122

153

275

7

ม.2

110

120

230

6

ม.3

97

121

218

7

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

329

394

723

20

ม.4

57

112

169

4

ม.5

56

71

127

4

ม.6

45

85

130

4

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

158

268

426

12

รวมทั้งหมด

487

662

1,149

32

                                       ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg

header_sm-center.jpg

 [-] ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 ม.ค. 62Untitled-1.gif

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

[-]ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒    
[-] สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
[-] กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒
[-]งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[-] โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
[-] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


Logor.gifUntitled 1

 

header_sm-nation.jpg