กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                                                        1080210838-20160114-120445.jpg

                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                                          นายวิวัฒน์ ด้วงคง 
                                                 ครู ชำนาญการพิเศษ

                    1080210838-20160114-115424.jpg

  นายบดี คิดเหมาะ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 

                    1080210838-20160114-120629.jpg

               นางสุวรรณา ด้วงค
            ครู ชำนาญการพิเศษ 

                    1080210838-20160114-110017.jpg

           นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ 
                ครู ชำนาญการ 

                    1080210838-20160114-114020.jpg

             นายอุทัย สุวรรณโมกข์ 
                 ครู ชำนาญการ 

                     1080210838-20160114-114424.jpg

        นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติ 
                 ครู ชำนาญการ 

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg