ประวัติโดยย่อ

            โรงเรียนบางขันวิทยา ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80360 โทรศัพท์ 075-371170
โทรสาร 075-371038
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website http://www.bkv.ac.th

              โรงเรียนบางขันวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2528 ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อที่  23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2528 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเป็นทางการในวันที่  3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดลำนาว  ปี พ.ศ.  2529  ได้ย้ายมาอยู่  ณ  สถานที่ปัจจุบัน 

              ในปีการศึกษา พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาปีการศึกษา พ.ศ.2546  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และปีการศึกษา 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอบางขัน

 

คำขวัญประจำโรงเรียน  
    คุณธรรมนำหน้า พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนวิชาการ ประสานชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน
   เขียว-ขาว

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
         นางฟ้าโปรยดอกไม้

           vs    

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

ตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยา

 • 71563396_1492627157561042_1139677663711985664_n.jpg
 • 72125581_749106002182182_3005974797889830912_n.jpg
 • 74165279_789972814785983_4165880937227223040_n-1.jpg
 • 74232822_1280454915472414_4787424170235396096_n.jpg
 • 74441886_2507675882614116_6639452731566194688_n-1.jpg
 • 74441886_2507675882614116_6639452731566194688_n.jpg
 • 74595034_946453465720895_9181095518414045184_n.jpg
 • 75279193_809372616185519_2479529927590805504_n.jpg
 • 75412145_719226631897877_3935969916238168064_n.jpg
 • 75513580_557302311748827_1846315378653790208_n.jpg
 • 75534249_2565237096892234_4229197546968317952_n-1.jpg
 • 75627483_1279611342215635_6967668033472954368_n.jpg
 • 75636141_504783183711780_5061350729038430208_n.jpg
 • 76702347_723140931512225_3964934767660498944_n.jpg

ทุกวันพฤหัสบดีบรรยากาศดีๆมีผักไร้สารพิษของนักเรียนมาจำหน่าย