ประวัติโดยย่อ

            โรงเรียนบางขันวิทยา ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80360 โทรศัพท์ 075-371170
โทรสาร 075-371038
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website http://www.bkv.ac.th

              โรงเรียนบางขันวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2528 ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อที่  23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2528 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเป็นทางการในวันที่  3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดลำนาว  ปี พ.ศ.  2529  ได้ย้ายมาอยู่  ณ  สถานที่ปัจจุบัน 

              ในปีการศึกษา พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาปีการศึกษา พ.ศ.2546  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และปีการศึกษา 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอบางขัน

 

คำขวัญประจำโรงเรียน  
    คุณธรรมนำหน้า พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนวิชาการ ประสานชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน
   เขียว-ขาว

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
         นางฟ้าโปรยดอกไม้

           vs