ประวัติโดยย่อ

 

             โรงเรียนบางขันวิทยา ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80360 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2528 ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อที่  23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่วันที่  23  มีนาคม  2528  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่  3 มิถุนายน 2528  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดลำนาว  ในปี  2529  ได้ย้ายมาอยู่  ณ  สถานที่ปัจจุบัน 

               ในปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาในปีการศึกษา 2546 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอบางขัน  

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg