คำขวัญประจำโรงเรียน

               คุณธรรมนำหน้า พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนวิชาการ ประสานชุมชน

                                  ปรัชญาโรงเรียน

                                           สติ ปญญ ปริห รนติ

                                 สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา

                                 สีประจำโรงเรียน

                                               เขียว -   ขาว

                               วิสัยทัศน์โรงเรียน

                  ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางขันวิทยา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

                  มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

                             เอกลักษณ์โรงเรียน

                                 “รักศิษย์ดั่งลูก ผูกพันดั่งญาติ”

                                   อัตลักษณ์โรงเรียน

                                    “ลูกบางขันรักการออม”
                        ค่านิยมองค์กร  BKS model

                       B= Be Friends and Smile : มิตรภาพและรอยยิ้ม
                       K= Knowledge                  : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                       S= System                         : การทำงานอย่างมีระบบ