กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1080210838-20160114-120732.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

10846.jpg
นางสุธารัตน์  สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

 

26.jpg

   นางสาวจำเนียร  รัตนพันธ์
   ครูชำนาญการ

9.jpg

นางจารุณี  ลายทิพย์
ครู

919.jpg

นางจิราพร  บัวเมือง
ครู

28.jpg

นางนิภาพร  รักใหม่
ครู

453.jpg

นางสาวน้ำอ้อย  ชุมทอง
ครู

533.jpg

นางรัตติกา  ชลสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

11.jpg

นางสาวสุภาวดี สุกใส
ครูผู้ช่วย

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg