กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1080210838-20160114-120732.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

10846.jpg
นางสุธารัตน์  สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

26.jpg

   นางสาวจำเนียร  รัตนพันธ์
   ครูชำนาญการ

9.jpg

นางจารุณี  ลายทิพย์
ครู

919.jpg

นางจิราพร  บัวเมือง
ครูชำนาญการ

28.jpg

นางนิภาพร  รักใหม่
ครู

453.jpg

นางสาวน้ำอ้อย  ชุมทอง
ครู

533.jpg

นางรัตติกา  ชลสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

11.jpg

นางสาวสุภาวดี สุกใส
ครูผู้ช่วย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg