กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1080210838-20160201-104808.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  นายสหรัฐ  ปานศรี 
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-120301.jpg              นางวีนัส  ชูเกลี้ยง
                ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-105754.jpg

 นางสาวจินตนา  วงศ์แก้ว
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-115334.jpg

นางนิรมล  คงรอด
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-115951.jpg

นางจินตนา ชุมทอง
ครู ชำนาญการ

1080210814-20160701-144221.jpg

นางชนิตเนตร  สายชล
ครู ชำนาญการ

1077280250-20130729-111002.jpg

นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐ
ครู ชำนาญการ

nopic.jpg

นายเจษฎา อยู่ขำ
ครู

New Picture96
 นางสาวภัทรขวัญ  กลับขันธ์
ครูอัตราจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg