กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

116811

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                   นางวิมล  เมืองจันทร์
                                       ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-114515.jpg

นางโรจนี  เลื่องสีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-121128.jpg

  นางวิจิตรา  ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-115841.jpg

นางพรทิพย์  ไวยรัตน์
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-115647.jpg

นางวไลลักษณ์  ดีทองอ่อน
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160114-121309.jpg

นางสาวพุทธนันท์  ชูกรณ์
ครู ชำนาญการ

          นางศศิพิมพ์  ด้วงคง
             ครูชำนาญการ

                 

       นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
               ครูชำนาญการ

1080210838-20161110-140323.jpg

 นายอมรศักดิ์  บุญวงศ์
ครู

                 

          นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์
                        ครู 

nopic.jpg


นางสาวชนิกานต์  เพชรประพันธ์

ครู อัตราจ้าง

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg