กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1080210838-20160114-120111.jpg

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกษมศักดิ์ หนูชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-114238.jpg

นายอนุพงศ์ กาสรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-114622.jpg
นางอุไรวรรณ ทองชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

1080210838-20160114-105523.jpg

ว่าที่ ร.ต. บุญการ สายทอง
ครู ชำนาญการ

1080210838-20160202-103516.jpg

นางสาวสุภาวดี ทองแก้ว
ครู
(พนักงานราชการ)

1080210838-20160202-102429.jpg
นายธีระพงศ์ ช่วยเกิด
ครู
(อัตราจ้าง)

 

 

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg