ปีการศึกษา2563  

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของ บางขันวิทยา 
นายปณัฐฑรณ์ ชนาชน และ นางสาวอภิสรา กุญชรินทร์ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนบางขันวิทยา
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1.โล่เกียรติยศ จากกระทรวงยุติธรรมพร้อมประกาศณียบัตรและ
ทุนการศึกษา15,000บาท
จากท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการแข่งขัน Info graphic แบบเคลี่อนไหวในหัวข้อ "สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย"10/09/2563
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ทอง 11 1. นางสาวกนกวรรณ  นาดอน 1. นางจิราพร  บัวเมือง
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองชัย 1. นางสาวจำเนียร  รัตนพันธ์

 

3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ทอง 11 1. เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนสูง 1. นางจารุณี  ลายทิพย์

 

4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 เงิน 22 1. นางสาวอาภัสษา  เกษรบัว 1. นางสาวน้ำอ้อย  ชุมทอง

 

5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เงิน 10 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  คงสีจันทร์ 1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์

 

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทองแดง 25 1. นางสาวนิรชา  ศรีสังข์ 1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์

 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติชัย  หนูนาค 1. นายศราวุธ  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายกิตติชัย  รักษาสัตย์ 2. นายบุญการ  สายทอง
3. เด็กชายธนัฐศร  นานอก 3. นายเจษฎา  อยู่ขำ
4. เด็กชายผไทเทพ  สุขเงิน  
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ตราสุวรรณ์  
6. เด็กชายภัทรพล  ศักดิ์สูง  
7. เด็กชายศรันย์  สุวรรณสน  
8. เด็กชายอติกรณ์  หิรัญรัตน์  
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มาละวะ 1. นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มกะฐิน 2. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
3. เด็กหญิงอารีญา  บุตรชา  
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ทองแดง 14 1. นายฉลาด  ภักดี 1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
2. นายณัฐพงค์  จันทร์ค้อม 2. นางจารินี  รัตนพันธ์
3. นายปวรุตม์  สันจิตร  
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เมืองไทย 1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. เด็กหญิงจีรณา  โหมดทอง 2. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
3. เด็กชายทรงพล  หมื่นละม้าย 3. นางสาวนริศรา  อิ้ววังโส
4. เด็กหญิงนิตยา  ทองอ่อน  
5. เด็กชายศุภโชค  อักษรนำ  
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรมาตศรี  
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรวิชญ์  บุญทองจันทร์ 1. นายอมรศักดิ์  บุญวงค์
2. เด็กชายธนดล  ชูแก้ว 2. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
3. นายศิลา  หนูดำ  
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทอง 11 1. นางสาวขัตติยาภรณ์  เครือคง 1. นางศิริกาญจน์  จำปา
2. นางสาวจิราพัชร  ยอดจันทร์ 2. นางสุวรรณา  ด้วงคง
3. นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนคช 3. นางจารุณี  ลายทิพย์
4. นางสาวธีร์จุฑา  คงนคร  
5. นายปิยวัฒน์  แหวนเพ็ชร  
6. นางสาวสุทธิดา  ธนาวุฒิ  
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทอง 26 1. นางสาวธัญพัชร  ศรีสุข 1. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
2. นางสาวยุภาวดี  ศรีทอง 2. นางสุวรรณา  ด้วงคง
3. นางสาวเสาวรส  อิ้ววังโส  
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 เงิน 27 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นพรัตน์ 1. นางสาวนริศรา  อิ้ววังโส
2. เด็กหญิงนรมน  อมรพล 2. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
3. เด็กหญิงวิชชุดา  จิตรบำรุง  
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เงิน 11 1. เด็กชายจิณณวัตร  พรหมทอง 1. นายธีระพงศ์   ช่วยเกิด
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
8 4 3 0

 

ผลการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
โรงเรียนบางขันวิทยาได้รับเกียรติบัตร
เหรียญทองจำนวนทั้งหมด 90 เหรียญ
เหรียญเงิน 52 เหรียญ
และเหรียญทองแดง 41 เหรียญ
อยู่ในลำดับที่ 13 ของกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผลงานนักเรียน

633968

               ขอแสดงความยินดีกับครูวิวัฒน์ ด้วงคง และนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา นางสาวนุชนาฎ ทองดี นางสาวชลทิชา เพชรล้วน และนางสาวนฤมล ธารเนตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับโล่รางวัลจากโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกาย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

 New Picture (6).png

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

80

ทอง

6

ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

75

เงิน

13

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

โรงเรียนบางขันวิทยา

สังกัด

คะแนน

ระดับ

อันดับ

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

80

ทอง

16