รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน (Best Practice) 
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางสาวกรรณิการ์ คงมณีย์ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

นายปรรัช หัตถประดิษฐ์ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น

ว่าที่ร้อยตรีพงภราภรณ์ ขุนภักดี เหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย

นางกรองกาญจน์ รักษ์พงค์ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับ ม.ต้น

นายบดี คิดเหมาะ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านการจัดการชั้นเรียน วิชาเกษตรกรรม ระดับ ม.ต้น

นายวิวัฒน์ ด้วงคง เหรียญทองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาเกษตรกรรม ระดับ ม.ปลาย

นางราภรณ์ ไชยรัตน์ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านวิชาการ วิชา ลูกเสือเนตรนารี ระดับ ม.ต้น

นายศราวุธ ศรีสุวรรณ์ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือเนตรนารี ระดับ ม.ต้น

นายวิวัฒน์ ด้วงคง เหรียญทองชนะเลิศ ด้านการจัดการชั้นเรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ต้น

นางศศิพิมพ์ ด้วงคง เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย

นายธีรพงศ์ ช่วยเกิด เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางจิราพร บัวเมือง เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ม.ปลาย

นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ เหรียญเงิน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น

นางสาวสุภาวดี สุกใส เหรียญเงิน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ระดับม.ต้น

นางปัณวรัตน์ บุญขวัญ เหรียญเงินชนะเลิศ ด้านวิชาการ ระดับม.ต้น

รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน (Best Practice) 

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ ชื่อ  สกุล  กลุ่มสาระ  รางวัลที่ได้  หมายเหตุ 
  1  นายวิวัฒน์  ด้วงคง การงานอาชีพ   เหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้สอนเกษตรกรรมดีเด่น
 2  นางพรทิพย์ ไวยรัตน์ วิทยาศาสตร์   เหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดีเด่น
 3  นางสาวน้ำอ้อย ชุมทอง ภาษาไทย   เหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวมดีเด่น
 4  นางจารุณี ลายทิพย์ ภาษาไทย   เหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น 
 5  นางปัณวรัตน์  บุญขวัญ  การงานอาชีพ   เหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้สอนวิชาธุรกิจดีเด่น  
 6  นางจิราพร  บัวเมือง  ภาษาไทย   เหรียญทอง  ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น 
 7  นางสาวธิติกานต์  สุวรรณประเสริฐ  คณิตศาสตร์   เหรียญทอง  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น    
 8      นางรัตติกาล  ชลสิทธิ์        สังคมศึกษา                     เหรียญทองแดง   ครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น                  
 9      นายศราวุธ ศรีสุวรรณ์    พละศึกษา                   เหรียญทองแดง   ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน (Best Practice) 

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ลำดับ  ชื่อ  สกุล  กลุ่มสาระ   รางวัลที่ได้  หมายเหตุ 
 1  นางศศิพิมพ์   ด้วงคง  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เหรียญทอง ชนะเลิศ     ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีเด่น


 
รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน (Best Practice)  

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย

ชื่อ- สกุล

รางวัล

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

นายวิรัช
รัตนกระจ่าง

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรศักดิ์
ดวงมุสิก

เหรียญเงิน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ภาษาไทย

นางจารุณี
ลายทิพย์

เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์
ไวยรัตน์

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางโรจนี
เลื่องสีนิล

เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางยุพิน  
หนูในน้ำ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิลปะ (นาฏศิลป์)

นางสุนิดา
ศรีสมบัติ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิวัฒน์
ด้วงคง

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คอมพิวเตอร์

นางฐิตินัฏฐ์
 ด้วงคง

เหรียญเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย