รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน (Best Practice)
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย

ชื่อ- สกุล

รางวัล

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

นายวิรัช
รัตนกระจ่าง

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรศักดิ์
ดวงมุสิก

เหรียญเงิน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ภาษาไทย

นางจารุณี
ลายทิพย์

เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์
ไวยรัตน์

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางโรจนี
เลื่องสีนิล

เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางยุพิน  
หนูในน้ำ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิลปะ (นาฏศิลป์)

นางสุนิดา
ศรีสมบัติ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิวัฒน์
ด้วงคง

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คอมพิวเตอร์

นางฐิตินัฏฐ์
 ด้วงคง

เหรียญเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg

header_sm-center.jpg

 [-] ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 ม.ค. 62Untitled-1.gif

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

[-]ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒    
[-] สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
[-] กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒
[-]งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[-] โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
[-] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


Logor.gifUntitled 1

 

header_sm-nation.jpg