รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน (Best Practice)
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย

ชื่อ- สกุล

รางวัล

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

นายวิรัช
รัตนกระจ่าง

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรศักดิ์
ดวงมุสิก

เหรียญเงิน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ภาษาไทย

นางจารุณี
ลายทิพย์

เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์
ไวยรัตน์

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางโรจนี
เลื่องสีนิล

เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางยุพิน  
หนูในน้ำ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิลปะ (นาฏศิลป์)

นางสุนิดา
ศรีสมบัติ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิวัฒน์
ด้วงคง

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คอมพิวเตอร์

นางฐิตินัฏฐ์
 ด้วงคง

เหรียญเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 1.jpg
 • 2---Copy.jpg
 • 3.jpg
 • 4---Copy.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8---Copy.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg