ปฏิทินกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน

1

15 พ.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เริ่มนับเวลาเรียน
ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน -ตารางสอน

วิชาการ/ครูทุกคน/นักเรียน

1-2

15-19 พ.ค.60

นักเรียนม.1-ม.6 ลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมนักเรียน
เลือกกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานทะเบียน/นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา

1-19

15-22 ก.ย.60

นักเรียนม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชา
ที่ติดในภาคเรียนที่ 1

งานวัดผล/นักเรียน/ครูผู้สอน

2-4

22 พ.ค.-9 มิ.ย.60

กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนม.1และม.4 ลงในโปรแกรม Bookmark,DMC

วิชาการ/งานทะเบียน

4

5-9 มิ.ย.60

ส่งกำหนดการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล/
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

วิชาการ/ครูทุกคน

4

10 มิ.ย.60

รายงานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ต่อสพฐ. ครั้งที่1

งานทะเบียน/วิชาการ

5

12-13 มิ.ย.60

ส่งปพ. 5 ต-ป ครั้งที่ 1

งานวัดผล/ครูผู้สอน

8

12-13 ก.ค.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

10

17-21ก.ค.60

ดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ตามคำสั่ง

11

24-28 ก.ค.60

ดำเนินการสอบแก้ตัวรายจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน

ครูผู้สอน/นักเรียน

13

7-11 ส.ค.60

-ส่งปพ. 5 ต-ป ครั้งที่ 2

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2560 (กรณีส่งไม่ครบ)

งานวัดผล/ครูผู้สอน

12-16

ส.ค. 60

แข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันมัธยมศึกษา

ตามคำสั่ง

17

4-8 ก.ย.60

สำรวจนักเรียนที่มีแนวโน้ม มส. และ ร ติดตามแก้ปัญหา

งานวัดผล/ครูผู้สอน

18-19

11-22 ก.ย.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

19

18-22 ก.ย.60

ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ขออนุมัติให้ ร,มส.

งานวัดผล/ครูผู้สอน

20

25-29 ก.ย.60

ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ตามคำสั่ง

21

2-5 ต.ค. 60

จัดทำ/ตรวจทาน ปพ.5 ต-ป /เสนออนุมัติ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

22

6-9 ต.ค.60

กรอกข้อมูลผลการเรียนลงโปรแกรม bookmark
จัดทำใบสรุปผลการเรียน/ปพ.6 ต-ป /เสนออนุมัติ

งานทะเบียน/งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา

22

11-12 ต.ค.60

ประชุมผู้ปกครอง-ประกาศผลการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2560

ตามคำสั่ง/ครูที่ปรึกษา

22

13 ต.ค.60

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งปฏิทินวิชาการ

**

23 ต.ค.60

ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน

**

24 ต.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน

 

 

ปฎิทินกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

รายการปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน

1

23 ต.ค.60

ประชุมบุคลากรเตรียมการเปิดภาคเรียน

ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่

24 ต.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560/ลงทะเบียน/ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่1/รับตารางเรียน เริ่มนับเวลาเรียน

วิชาการ/ครูทุกคน

2

30 ต.ค.60

ส่งกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งสำนักงานวิชาการ

ครูประจำวิชา/งานวิชาการ

30ต.ค.60

นักเรียนชั้นม.1/3 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วิชาการ

3

10 พ.ย.60

นักเรียนส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล

4

13 พ.ย.60

นักเรียน ม.ต้น สอบ pisa

วิชาการ/ที่ปรึกษา

13 พ.ย.60

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่2/ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ติดภาคเรียนที่ 2

งานวัดผล

17 พ.ย.60

ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบความพร้อม

วิชาการ/งานวัดผล

6

27 พ.ย.60

นิเทศการสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระ

27 พ.ย.60

นักเรียนส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่2

งานวัดผล

30 พ.ย.-2 ธ.ค.60

นักเรียนทัศนศึกษา

ผู้บริหาร/ครูทุกคน

7

1-4ธ.ค. 60

ติดตามนักเรียน ชั้นม.3 และม.6 ที่มีผลการเรียน0,ร,มส,มส สะสมตั้งแต่ชั้นม.1, ม.2 และ ม.4,ม.5

วิชาการ/ครูที่ปรึกษา

6-10 ธ.ค.60

ครูทัศนศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร/ครูทุกคน

8

12-15 ธ.ค.60

นักเรียนชั้นม.3และม.6ตรวจสอบความถูกต้องของปพ.1

งานทะเบียน

12-15 ธ.ค.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่2/2560 ที่งานวัดผลเพื่ออนุมัติข้อสอบและโรเนียว รวมทั้งติดตามรับข้อสอบไปบรรจุใส่ซอง

งานวัดผล/ครูผู้สอน

9

19-21 ธ.ค.60

งานมหกรรมวิชาการภาคใต้

วิชาการ/ครูผู้ฝึกซ้อม

18-22 ธ.ค. 60

บรรจุข้อสอบใส่ซองส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

10

25-29 ธ.ค.60

สอบกลางภาคเรียนที่2/2560

งานวัดผล/ครู้ผู้สอน

11-12

3-12 ม.ค.61

ดำเนินการสอบแก้ตัวกลางภาคในรายวิชาที่ไม่ผ่าน

ครูประจำวิชา

กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียนม.3 ม.6 เพื่อปิด ปพ.1

งานทะเบียน

13-14

15-19 ม.ค.61

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/งานวัดผล

นิเทศการสอนประจำเดือนมกราคม 2561

ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระ

สัปดาห์การแนะแนวศึกษา

งานแนะแนว

18-19ม.ค.61

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนบางขันวิทยา

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

15

3-4 ก.พ.61

นักเรียนชั้น ม.3 สอบ o-net

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

16

5-9 ก.พ.61

สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มติด ม.ส.

งานวัดผล

17

14-16 ก.พ. 61

นักเรียนชั้น ม.ต้นเข้าค่ายลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวะการชาด,ผู้บำเพ็ญฯ

ครูทุกคน

17

12-16  ก.พ.  61

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผลเพื่ออนุมัติข้อสอบและโรเนียว รวมทั้งติดตามรับข้อสอบไปบรรจุซอง

งานวัดผล/ครูผู้สอน

18

19-23  ก.พ.  61

บรรจุข้อสอบใส่ซองส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

19

26  ก.พ. -

2  มี.ค  61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

24-27  ก.พ.  61

นักเรียน ม.6 สอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดเฉพาะทาง (PAT) ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนว

3-4  มี.ค.  61

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

20

5-9  มี.ค.  61

สัปดาห์ที่นักเรียนติดตามส่งงาน หรือปรับคะแนนก่อนการประกาศผล

ครูผู้สอน

5-9  มี.ค.  61

ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนน ตัดสินผลการเรียน จัดทำ ปพ. 5 ตรวจทาน ปพ. 5

ครูประจำวิชา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg

 sillapabaner2561-1.jpg

images_1.jpg

header60__resize.jpg

Logor.gif