ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

30 พ.ย. - 6 ธ.ค.63

นักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม/ชุมนุม

วิชาการ

 

30 พ.ย.63

ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

กลุ่มบริหารงาน

 

1 ธ.ค.63

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

- ครูประจำวิชารับ ปพ.5 ที่ห้องวิชาการ

วิชาการ

 

6 ธ.ค.63

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

- ประกาศผลการเรียน

วิชาการ

 

1 - 15 ธ.ค.63

ลงทะเบียนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งานแนะแนว

2

7 ธ.ค.63 – 13 ธ.ค.63

นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานวัดผลประเมินผล

 

10 ธ.ค.63

รายงานข้อมูลนักเรียน DMC ครั้งที่ 2/2563

งานสารสนเทศ

 

10 ธ.ค.63 – 11 ธ.ค.63

กิจกรรมค่ายวิชาการ

วิชาการ

3

14 ธ.ค.63 – 20 ธ.ค.63

 

14 ธ.ค.63

ครูส่งกำหนดการสอน/โครงการสอน/          

แผนการสอนต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

18 ธ.ค.63

- หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลการส่ง

- ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

- ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

วิชาการ

 

19 ธ.ค.63

- ทัศนศึกษา (ม.1 กลุ่ม 1)

วิชาการ

4

21 ธ.ค.63 – 27 ธ.ค.63

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1

งานนิเทศ

 

21 ธ.ค.63

- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

- ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (พร้อมผู้ปกครอง)

ครูประจำวิชา

งานวัดผลประเมินผล

 

25 ธ.ค.63

- กิจกรรมวันคริสต์มาส

- ครูประจำวิชาส่งสมุดปพ.5 ครั้งที่ 1 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำวิชา

 

26 ธ.ค.63

- ทัศนศึกษา (ม.4, ม.5, ม.6)

วิชาการ

 

27 ธ.ค.63

- ทัศนศึกษา (ม.1 กลุ่ม 2, ม.2)

วิชาการ

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

5

28 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64

 

28 ธ.ค.63

- หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลการส่งปพ.5

วิชาการ

6

4 ม.ค. 64 – 10 ม.ค.64

 

8 ม.ค.64

- ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

วิชาการ

 

10 ม.ค.64

- ทัศนศึกษา (ม.3)

วิชาการ

7

11 ม.ค.64 – 17 ม.ค64

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2

งานนิเทศ

 

11 ม.ค.64

- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

- นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำครั้งที่ 1 (นักเรียนและผู้ปกครองพบครูผู้สอน)

ครูประจำวิชา/วิชาการ

 

๑๕ ม.ค. ๖๔

กิจกรรมมอบทุนารศึกษา “เด็กดีมีทุนการศึกษา”

งานแนะแนว

8

18 ม.ค.64 – 24 ม.ค.64

 

18 ม.ค.64

สำรวจรายวิชาและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

งานวัดผลประเมินผล

9

25 ม.ค.64 – 31 ม.ค64

 

28 ม.ค.64

ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

งานวัดผลประเมินผล

10

1 ก.พ.64 – 7 ก.พ.64

 

๑-๕ ก.พ. ๖๔

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

11

8 ก.พ.64 – 14 ก.พ.64

 

10 ก.พ.64 – 12 ก.พ.64

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

12 ก.พ.64

- ครูประจำวิชาส่งสมุดปพ.5 ครั้งที่ 2 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

- ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึง 60%

- ครูส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

งานวัดผลประเมินผล

12

15 ก.พ.64 –21 ก.พ.64

 

15 ก.พ.64

- หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลการส่งปพ.5 ครั้งที่ 2

- ประกาศผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

- นักเรียนยื่นคำร้องเรียนซ้ำครั้งที่ 2 (นักเรียนและผู้ปกครองพบผู้บริหาร)

- เริ่มติว O-Net ระดับชั้น ม.3

วิชาการ

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

13

22 ก.พ.64 –27 ก.พ.64

 

21 ก.พ.64

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

"1 ห้องเรียน 1 แปลงผัก"

วิชาการ

 

22 ก.พ.64

- เริ่มติว O-Net ระดับชั้น ม.6

14

1 มี.ค.64 – 7 มี.ค.64

 

๑-๕ มี.ค.64

รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564

งานรับนักเรียน

 

1 มี.ค.64

- ครูส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 2

 

3 มี.ค.64

- ประกาศผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 2

15

8 มี.ค.64 – 14 มี.ค.64

 

13 – 14 มี.ค. 64

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-Net) ระดับชั้น ม.3

งานศูนย์วิชาการ/สทศ.

16

15 มี.ค.64 – 21มี.ค.64

 

15 มี.ค. 64

ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80% ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูประจำวิชา

 

๒๐ – ๒๓ มี.ค. ๖๔

นักเรียนชั้นม. ๖ สอบ GAT , PAT

งานแนะแนว

17

23 มี.ค.64 – 28 มี.ค.64

 

23 มี.ค. 64

- สำรวจรายวิชาและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

 

๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นป. ๖ , ม.๓ ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ

งานแนะแนว

 

27 – 28 มี.ค. 64

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-Net) ระดับชั้น ม.6 ณ ร.ร.สตรีทุ่งสง

งานศูนย์วิชาการ/สทศ.

18

29 มี.ค.64 – 4 เม.ย.64

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

งานแนะแนว

 

29 มี.ค. 64

ครูประจำวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

งานวัดผลประเมินผล

 

๓๑ มี.ค. ๖๔

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖

 

๓-๔ เม.ย. ๖๔

นักเรียนชั้นม. ๖ สอบวิชาสามัญ

19

5 เม.ย.64 – 11 เม.ย.64

 

๕-๙ เม.ย. ๖๔

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

20

19 เม.ย. 64

ครูประจำวิชา ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ส่งเอกสารงานกิจการนักเรียน

ส่งวิจัยในชั้นเรียน
ส่งหลักฐานการประเมินผลอื่นๆ

วิชาการ

กิจการนักเรียน

 

21 เม.ย. 64

- หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลการส่งปพ.5 ครั้งที่ 3

วิชาการ

 

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

 

23 เม.ย. 64

คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 กับข้อมูลในโปรแกรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

 

๓๐ เม.ย. ๖๔

อนุมัตินักเรียนชั้นม. ๓และ ชั้นม. ๖ จบหลักสูตร

งานทะเบียน

 

๒๔-๒๘ เม.ย. ๖๔

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. ๑ และม. ๔

งานรับนักเรียน

 

๒ พ.ค. ๖๔

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. ๔

 

๕ พ.ค. ๖๔

รายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. ๑

 

๖ พ.ค. ๖๔

รายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. ๔

 

๘ พ.ค. ๖๔

มอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. ๑

 

๙ พ.ค. ๖๔

มอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. ๔

 

* หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. 2563

 

กำหนดการดำเนินงานของครูและบุคลากร หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63

ในส่วนของกลุ่มบริหารวิชาการ

 

วัน วันที่

กิจกรรมดำเนินการ

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย. ๖๓

รับแฟลชไดร์ฟ bookmark เพื่อบันทึกผลการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ (ตอนเช้า)

ส่งแฟลชไดร์ฟ bookmark ที่บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว

สามารถส่งก่อนได้

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓

หัวหน้ากลุ่มาสาระส่งสมุดปพ.๕ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ(ทั้งนี้ให้คุณครูส่งสมุดปพ. ๕ และสมุดบันทึกกิจกรรมต่างๆ ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ ก่อนวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓หัวหน้ากลุ่มสาระลงนาม เสร็จแล้วรวบรวมส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ)

วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓

ประชุมครูและบุคลากรเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมรับตารางเรียน ตารางสอน

วันอังคารที่ ๑ ธ.ค. ๖๓

-เปิดภาคเรียนที่ ๒/๖๓

-ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาเพื่อนำไปปิดลงในสมุด ปพ.๖

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ที่ ๓-๔ ธ.ค. ๖๓

-ประกาศผลการเรียนของนักเรียน พร้อมประชุมผู้ปกครอง

- ผู้บริหารพบผู้ปกครอง

-นักเรียนเรียนดีรับเกียรติบัตร

-ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนของนักเรียน

-ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนสำหรับนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

 กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา 

                           ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่

วันที่ เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

1

25 ต.ค.62

ประชุมบุคลากรเตรียมการเปิดภาคเรียน

28 ต.ค. 62

เปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562เริ่มนับเวลาเรียน

28ต.ค. -1พ.ย.62

รับตารางเรียน นักเรียนเลือกสาระเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม

30 ต.ค.62

นักเรียนส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 1

2-3

4-15 พ.ย. 62

นักเรียนลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่ 2 และแก้ตัวครั้งที่ 2

11 พ.ย. 62

นักเรียนลงทะเบียนเรียน

3

11-15พ.ย. 62

ส่งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้

5 พ.ย. 62

นักเรียนลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่ 2

15 พ.ย. 62

นักเรียนส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 2

4

18พ.ย.62

นักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5 ม.6ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2560และ 2/2561 (คาบประชุมระดับแต่ละระดับชั้น)

19พ.ย.62

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ที่มีแนวโน้มไม่จบ

4-5

18-29 พ.ย. 62

นิเทศการสอน

18-25 พ.ย. 62

สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6

6-7

4-10 ธ.ค. 62

ครูศึกษาดูงาน

8

16-20 พ.ย.62

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

ส่งต้นฉบับข้อสอบ/บรรจุซองข้อสอบ

9

23-27 ธ.ค. 62

 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2/2562

10-11

2-10 ม.ค. 63

สำรวจรายชื่อนักเรียนมีแนวโน้มติด 0, ร, ม.สดำเนินการสอบแก้ตัวกลางภาค

6-8 ม.ค.63

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคชาติ ปีการศึกษา 2562

13

20-24 ม.ค.63

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.1

14

27-31 ม.ค.63

นักเรียน ชั้น ม.ต้น เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด

15

3-7 ก.พ. 63

นิเทศการสอนประจำ เดือนกุมภาพันธ์  2563

กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียน ม.3 และ ม.6 เพื่อปิดปพ.1

1-2 ก.พ. 63

นักเรียน ชั้น ม.3 สอบ  O-NET

7 ก.พ. 63

งานเปิดบ้านวิชาการบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2562

17

17-21 ก.พ. 63

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3

18

22-25 ก.พ. 63

นักเรียน ชั้น ม.6 สอบ  GAT/PAT  ประจำปี 2563

24-28 ก.พ. 63

ส่งรายชื่อนักเรียนมีแนวโน้มติด 0, ร, ม.ส.

24-28 ก.พ. 63

ส่งต้นฉบับข้อสอบ/บรรจุซองข้อสอบ

19

2–6มี.ค.63

สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

29ก.พ.-1มี.ค.63

นักเรียน ชั้น ม.6 สอบ  O-NET

20

9-13มี.ค. 63

ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนน ตัดสินผลการเรียน  จัดทำ ปพ. 5

16 มี.ค. 63

กรอกผลการเรียนลง Book  Mark

17 มี.ค.63

พิมพ์ผลการเรียนจาก Book  Mark ตรวจทาน ปพ. 5 และตรวจทานคะแนนที่พิมพ์มาจาก Book  Mark  (ห้องโสตฯ)

18-19มี.ค.63

หลอมรวมผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ

20 มี.ค.63

พิมพ์ผลการเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม

23 มี.ค.63

ประกาศผลการเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2562 และลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่1

 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา 

                           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สัปดาห์ที่

วันที่ เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

1

23 ต.ค.61

ประชุมบุคลาการเตรียมการเปิดภาคเรียน

24 ต.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริ่มนับเวลาเรียน

24-27 ต.ค.61

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้(ทัศนศึกษา)

2

29 ต.ค.61

รับตารางเรียน นักเรียนเลือกสาระเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

31 ต.ค.61

นักเรียนส่งผลแก้ตัว ครั้งที่ 1

2 พ.ย.61

นักเรียนลงทะเบียน

3

5-9 พ.ย.61

ส่งกำหนดการจัดกิจกรรมเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้

5 พ.ย.61

นักเรียนลงทะเบียนแก้ตัว ครั้งที่ 2

4

16 พ.ย.61

นักเรียนส่งผลการแก้ตัว ครั้งที่ 2

5

19-23 พ.ย.61

นักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2559
และ2/2560(คาบประชุมระดับแต่ละระดับชั้น)

20 พ.ย.61

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีแนวโน้มไม่จบ

6

26-27 พ.ย.61

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

7

3-7 ธ.ค.61

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ ScQA

8

8-14 ธ.ค.61

ครูศึกษาดูงาน

9

17-18 ธ.ค.61

ส่งต้นฉบับข้อสอบ/บรรจุซองข้อสอบ

10

24-28 ธ.ค.61

วัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561

11

1-4 ม.ค.62

สำรวจรายชื่อนักเรียนมีแนวโน้มติด 0,ร,ม.ส ดำเนินการสอบแก้ตัวกลางภาค

12

7-11 ม.ค.62

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 และแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

8-10 ม.ค.62

ส่งศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้

13

14-18 ม.ค.62

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.1

14

21-23 ม.ค.62

นักเรียนชั้น ม.ต้นเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด

15

28-31 ม.ค.62

นิเทศการสอนประจำเดือนมกราคม 2562

กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียน ม.3 และ ม.6 เพื่อปิด ปพ.1

16

2-3 ก.พ.62

นักเรียนชั้น ม.3 สอบ o-net

8 ก.พ.62

งานเปิดบ้านวิชาการบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2561

17

11-15 ก.พ.62

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3

12-14 ก.พ.62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

18

16-19 ก.พ. 62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/PAT ประจำปี 2562

20-22 ก.พ.62

ส่งรายชื่อนักเรียนมีแนวโน้มติด 0 , ร , ม.ส.

18-22 ก.พ.62

ส่งต้นฉบับข้อสอบ/บรรจุซองข้อสอบ

19

25 ก.พ.-1 มี.ค.62

สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

2-3 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ o-net

20

4-8 มี.ค.62

ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนน ติดสินผลการเรียน จัดทำ ปพ.5

    21
เป็นต้นไป

11 มี.ค.62

ตรวจทาน ปพ.5 ก่อนกรอกผลคะแนนในระบบ (ห้องโสตฯ)

12 มี.ค.62

ปิดประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (โดยครูประจำวิชา)

12-13 มี.ค.62

กรอกผลการเรียนลง Book Mark ส่งสำนักงานวิชาการ

14 มี.ค.62

ตรวจทานการกรอกผลการเรียนใน Book Mark (ห้องโสตฯ) ส่ง ปพ.5/แบบบันทึกกิจกรรมทุกกิจกรรม

15 มี.ค.62

หลอมรวมผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ

17 มี.ค.62

พิมพ์ผลการเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม

18 มี.ค.62

ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนเพื่อนำไปติดใน ปพ.6

19 มี.ค.62

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่ 1และ 2

19-29 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2

20 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

26 มี.ค.62

ประกาศผล o-net นักเรียนชั้นม.3

29 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

31 มี.ค.62

ประกาศผล o-net นักเรียนชั้น ม.6

1 เม.ย.62

นักเรียนชั้น ม.3 รับเอกสารการจบการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำชั้น

4 เม.ย.62

นักเรียนชั้น ม.6 รับเอกสารการจบการศึกษา

14 พ.ค.62

ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

16 พ.ค.62

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนลงทะเบียนเรียน เริ่มนับเวลาเรียน


หมายเหตุ ตารางนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

                     

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา
                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน

1

15 พ.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เริ่มนับเวลาเรียน
ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน -ตารางสอน

วิชาการ/ครูทุกคน/นักเรียน

1-2

15-19 พ.ค.60

นักเรียนม.1-ม.6 ลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมนักเรียน
เลือกกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานทะเบียน/นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา

1-19

15-22 ก.ย.60

นักเรียนม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชา
ที่ติดในภาคเรียนที่ 1

งานวัดผล/นักเรียน/ครูผู้สอน

2-4

22 พ.ค.-9 มิ.ย.60

กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนม.1และม.4 ลงในโปรแกรม Bookmark,DMC

วิชาการ/งานทะเบียน

4

5-9 มิ.ย.60

ส่งกำหนดการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล/
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

วิชาการ/ครูทุกคน

4

10 มิ.ย.60

รายงานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ต่อสพฐ. ครั้งที่1

งานทะเบียน/วิชาการ

5

12-13 มิ.ย.60

ส่งปพ. 5 ต-ป ครั้งที่ 1

งานวัดผล/ครูผู้สอน

8

12-13 ก.ค.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

10

17-21ก.ค.60

ดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ตามคำสั่ง

11

24-28 ก.ค.60

ดำเนินการสอบแก้ตัวรายจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน

ครูผู้สอน/นักเรียน

13

7-11 ส.ค.60

-ส่งปพ. 5 ต-ป ครั้งที่ 2

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2560 (กรณีส่งไม่ครบ)

งานวัดผล/ครูผู้สอน

12-16

ส.ค. 60

แข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันมัธยมศึกษา

ตามคำสั่ง

17

4-8 ก.ย.60

สำรวจนักเรียนที่มีแนวโน้ม มส. และ ร ติดตามแก้ปัญหา

งานวัดผล/ครูผู้สอน

18-19

11-22 ก.ย.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

19

18-22 ก.ย.60

ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ขออนุมัติให้ ร,มส.

งานวัดผล/ครูผู้สอน

20

25-29 ก.ย.60

ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ตามคำสั่ง

21

2-5 ต.ค. 60

จัดทำ/ตรวจทาน ปพ.5 ต-ป /เสนออนุมัติ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

22

6-9 ต.ค.60

กรอกข้อมูลผลการเรียนลงโปรแกรม bookmark
จัดทำใบสรุปผลการเรียน/ปพ.6 ต-ป /เสนออนุมัติ

งานทะเบียน/งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา

22

11-12 ต.ค.60

ประชุมผู้ปกครอง-ประกาศผลการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2560

ตามคำสั่ง/ครูที่ปรึกษา

22

13 ต.ค.60

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งปฏิทินวิชาการ

**

23 ต.ค.60

ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน

**

24 ต.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน

ปฎิทินกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

รายการปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน

1

23 ต.ค.60

ประชุมบุคลากรเตรียมการเปิดภาคเรียน

ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่

24 ต.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560/ลงทะเบียน/ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่1/รับตารางเรียน เริ่มนับเวลาเรียน

วิชาการ/ครูทุกคน

2

30 ต.ค.60

ส่งกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งสำนักงานวิชาการ

ครูประจำวิชา/งานวิชาการ

30ต.ค.60

นักเรียนชั้นม.1/3 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วิชาการ

3

10 พ.ย.60

นักเรียนส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล

4

13 พ.ย.60

นักเรียน ม.ต้น สอบ pisa

วิชาการ/ที่ปรึกษา

13 พ.ย.60

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่2/ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ติดภาคเรียนที่ 2

งานวัดผล

17 พ.ย.60

ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบความพร้อม

วิชาการ/งานวัดผล

6

27 พ.ย.60

นิเทศการสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระ

27 พ.ย.60

นักเรียนส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่2

งานวัดผล

30 พ.ย.-2 ธ.ค.60

นักเรียนทัศนศึกษา

ผู้บริหาร/ครูทุกคน

7

1-4ธ.ค. 60

ติดตามนักเรียน ชั้นม.3 และม.6 ที่มีผลการเรียน0,ร,มส,มส สะสมตั้งแต่ชั้นม.1, ม.2 และ ม.4,ม.5

วิชาการ/ครูที่ปรึกษา

6-10 ธ.ค.60

ครูทัศนศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร/ครูทุกคน

8

12-15 ธ.ค.60

นักเรียนชั้นม.3และม.6ตรวจสอบความถูกต้องของปพ.1

งานทะเบียน

12-15 ธ.ค.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่2/2560 ที่งานวัดผลเพื่ออนุมัติข้อสอบและโรเนียว รวมทั้งติดตามรับข้อสอบไปบรรจุใส่ซอง

งานวัดผล/ครูผู้สอน

9

19-21 ธ.ค.60

งานมหกรรมวิชาการภาคใต้

วิชาการ/ครูผู้ฝึกซ้อม

18-22 ธ.ค. 60

บรรจุข้อสอบใส่ซองส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

10

25-29 ธ.ค.60

สอบกลางภาคเรียนที่2/2560

งานวัดผล/ครู้ผู้สอน

11-12

3-12 ม.ค.61

ดำเนินการสอบแก้ตัวกลางภาคในรายวิชาที่ไม่ผ่าน

ครูประจำวิชา

กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียนม.3 ม.6 เพื่อปิด ปพ.1

งานทะเบียน

13-14

15-19 ม.ค.61

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/งานวัดผล

นิเทศการสอนประจำเดือนมกราคม 2561

ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระ

สัปดาห์การแนะแนวศึกษา

งานแนะแนว

18-19ม.ค.61

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนบางขันวิทยา

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

15

3-4 ก.พ.61

นักเรียนชั้น ม.3 สอบ o-net

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

16

5-9 ก.พ.61

สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มติด ม.ส.

งานวัดผล

17

14-16 ก.พ. 61

นักเรียนชั้น ม.ต้นเข้าค่ายลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวะการชาด,ผู้บำเพ็ญฯ

ครูทุกคน

17

12-16  ก.พ.  61

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผลเพื่ออนุมัติข้อสอบและโรเนียว รวมทั้งติดตามรับข้อสอบไปบรรจุซอง

งานวัดผล/ครูผู้สอน

18

19-23  ก.พ.  61

บรรจุข้อสอบใส่ซองส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

19

26  ก.พ. -

2  มี.ค  61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

24-27  ก.พ.  61

นักเรียน ม.6 สอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดเฉพาะทาง (PAT) ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนว

3-4  มี.ค.  61

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

20

5-9  มี.ค.  61

สัปดาห์ที่นักเรียนติดตามส่งงาน หรือปรับคะแนนก่อนการประกาศผล

ครูผู้สอน

5-9  มี.ค.  61

ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนน ตัดสินผลการเรียน จัดทำ ปพ. 5 ตรวจทาน ปพ. 5

ครูประจำวิชา