ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา
                           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สัปดาห์ที่

วันที่ เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

1

23 ต.ค.61

ประชุมบุคลาการเตรียมการเปิดภาคเรียน

24 ต.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริ่มนับเวลาเรียน

24-27 ต.ค.61

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้(ทัศนศึกษา)

2

29 ต.ค.61

รับตารางเรียน นักเรียนเลือกสาระเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

31 ต.ค.61

นักเรียนส่งผลแก้ตัว ครั้งที่ 1

2 พ.ย.61

นักเรียนลงทะเบียน

3

5-9 พ.ย.61

ส่งกำหนดการจัดกิจกรรมเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้

5 พ.ย.61

นักเรียนลงทะเบียนแก้ตัว ครั้งที่ 2

4

16 พ.ย.61

นักเรียนส่งผลการแก้ตัว ครั้งที่ 2

5

19-23 พ.ย.61

นักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2559
และ2/2560(คาบประชุมระดับแต่ละระดับชั้น)

20 พ.ย.61

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีแนวโน้มไม่จบ

6

26-27 พ.ย.61

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

7

3-7 ธ.ค.61

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ ScQA

8

8-14 ธ.ค.61

ครูศึกษาดูงาน

9

17-18 ธ.ค.61

ส่งต้นฉบับข้อสอบ/บรรจุซองข้อสอบ

10

24-28 ธ.ค.61

วัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561

11

1-4 ม.ค.62

สำรวจรายชื่อนักเรียนมีแนวโน้มติด 0,ร,ม.ส ดำเนินการสอบแก้ตัวกลางภาค

12

7-11 ม.ค.62

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 และแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

8-10 ม.ค.62

ส่งศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้

13

14-18 ม.ค.62

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.1

14

21-23 ม.ค.62

นักเรียนชั้น ม.ต้นเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด

15

28-31 ม.ค.62

นิเทศการสอนประจำเดือนมกราคม 2562

กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียน ม.3 และ ม.6 เพื่อปิด ปพ.1

16

2-3 ก.พ.62

นักเรียนชั้น ม.3 สอบ o-net

8 ก.พ.62

งานเปิดบ้านวิชาการบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2561

17

11-15 ก.พ.62

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3

12-14 ก.พ.62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

18

16-19 ก.พ. 62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/PAT ประจำปี 2562

20-22 ก.พ.62

ส่งรายชื่อนักเรียนมีแนวโน้มติด 0 , ร , ม.ส.

18-22 ก.พ.62

ส่งต้นฉบับข้อสอบ/บรรจุซองข้อสอบ

19

25 ก.พ.-1 มี.ค.62

สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

2-3 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ o-net

20

4-8 มี.ค.62

ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนน ติดสินผลการเรียน จัดทำ ปพ.5

    21
เป็นต้นไป

11 มี.ค.62

ตรวจทาน ปพ.5 ก่อนกรอกผลคะแนนในระบบ (ห้องโสตฯ)

12 มี.ค.62

ปิดประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (โดยครูประจำวิชา)

12-13 มี.ค.62

กรอกผลการเรียนลง Book Mark ส่งสำนักงานวิชาการ

14 มี.ค.62

ตรวจทานการกรอกผลการเรียนใน Book Mark (ห้องโสตฯ) ส่ง ปพ.5/แบบบันทึกกิจกรรมทุกกิจกรรม

15 มี.ค.62

หลอมรวมผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ

17 มี.ค.62

พิมพ์ผลการเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม

18 มี.ค.62

ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนเพื่อนำไปติดใน ปพ.6

19 มี.ค.62

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่ 1และ 2

19-29 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2

20 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

26 มี.ค.62

ประกาศผล o-net นักเรียนชั้นม.3

29 มี.ค.62

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

31 มี.ค.62

ประกาศผล o-net นักเรียนชั้น ม.6

1 เม.ย.62

นักเรียนชั้น ม.3 รับเอกสารการจบการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำชั้น

4 เม.ย.62

นักเรียนชั้น ม.6 รับเอกสารการจบการศึกษา

14 พ.ค.62

ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

16 พ.ค.62

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนลงทะเบียนเรียน เริ่มนับเวลาเรียน


หมายเหตุ ตารางนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

                     

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา
                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน

1

15 พ.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เริ่มนับเวลาเรียน
ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน -ตารางสอน

วิชาการ/ครูทุกคน/นักเรียน

1-2

15-19 พ.ค.60

นักเรียนม.1-ม.6 ลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมนักเรียน
เลือกกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานทะเบียน/นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา

1-19

15-22 ก.ย.60

นักเรียนม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชา
ที่ติดในภาคเรียนที่ 1

งานวัดผล/นักเรียน/ครูผู้สอน

2-4

22 พ.ค.-9 มิ.ย.60

กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนม.1และม.4 ลงในโปรแกรม Bookmark,DMC

วิชาการ/งานทะเบียน

4

5-9 มิ.ย.60

ส่งกำหนดการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล/
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

วิชาการ/ครูทุกคน

4

10 มิ.ย.60

รายงานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ต่อสพฐ. ครั้งที่1

งานทะเบียน/วิชาการ

5

12-13 มิ.ย.60

ส่งปพ. 5 ต-ป ครั้งที่ 1

งานวัดผล/ครูผู้สอน

8

12-13 ก.ค.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

10

17-21ก.ค.60

ดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ตามคำสั่ง

11

24-28 ก.ค.60

ดำเนินการสอบแก้ตัวรายจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน

ครูผู้สอน/นักเรียน

13

7-11 ส.ค.60

-ส่งปพ. 5 ต-ป ครั้งที่ 2

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2560 (กรณีส่งไม่ครบ)

งานวัดผล/ครูผู้สอน

12-16

ส.ค. 60

แข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันมัธยมศึกษา

ตามคำสั่ง

17

4-8 ก.ย.60

สำรวจนักเรียนที่มีแนวโน้ม มส. และ ร ติดตามแก้ปัญหา

งานวัดผล/ครูผู้สอน

18-19

11-22 ก.ย.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

19

18-22 ก.ย.60

ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ขออนุมัติให้ ร,มส.

งานวัดผล/ครูผู้สอน

20

25-29 ก.ย.60

ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล/ตามคำสั่ง

21

2-5 ต.ค. 60

จัดทำ/ตรวจทาน ปพ.5 ต-ป /เสนออนุมัติ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

22

6-9 ต.ค.60

กรอกข้อมูลผลการเรียนลงโปรแกรม bookmark
จัดทำใบสรุปผลการเรียน/ปพ.6 ต-ป /เสนออนุมัติ

งานทะเบียน/งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา

22

11-12 ต.ค.60

ประชุมผู้ปกครอง-ประกาศผลการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2560

ตามคำสั่ง/ครูที่ปรึกษา

22

13 ต.ค.60

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งปฏิทินวิชาการ

**

23 ต.ค.60

ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน

**

24 ต.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน

 

 

ปฎิทินกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

รายการปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน

1

23 ต.ค.60

ประชุมบุคลากรเตรียมการเปิดภาคเรียน

ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่

24 ต.ค.60

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560/ลงทะเบียน/ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่1/รับตารางเรียน เริ่มนับเวลาเรียน

วิชาการ/ครูทุกคน

2

30 ต.ค.60

ส่งกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งสำนักงานวิชาการ

ครูประจำวิชา/งานวิชาการ

30ต.ค.60

นักเรียนชั้นม.1/3 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วิชาการ

3

10 พ.ย.60

นักเรียนส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

งานวัดผล

4

13 พ.ย.60

นักเรียน ม.ต้น สอบ pisa

วิชาการ/ที่ปรึกษา

13 พ.ย.60

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่2/ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ติดภาคเรียนที่ 2

งานวัดผล

17 พ.ย.60

ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบความพร้อม

วิชาการ/งานวัดผล

6

27 พ.ย.60

นิเทศการสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระ

27 พ.ย.60

นักเรียนส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่2

งานวัดผล

30 พ.ย.-2 ธ.ค.60

นักเรียนทัศนศึกษา

ผู้บริหาร/ครูทุกคน

7

1-4ธ.ค. 60

ติดตามนักเรียน ชั้นม.3 และม.6 ที่มีผลการเรียน0,ร,มส,มส สะสมตั้งแต่ชั้นม.1, ม.2 และ ม.4,ม.5

วิชาการ/ครูที่ปรึกษา

6-10 ธ.ค.60

ครูทัศนศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร/ครูทุกคน

8

12-15 ธ.ค.60

นักเรียนชั้นม.3และม.6ตรวจสอบความถูกต้องของปพ.1

งานทะเบียน

12-15 ธ.ค.60

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่2/2560 ที่งานวัดผลเพื่ออนุมัติข้อสอบและโรเนียว รวมทั้งติดตามรับข้อสอบไปบรรจุใส่ซอง

งานวัดผล/ครูผู้สอน

9

19-21 ธ.ค.60

งานมหกรรมวิชาการภาคใต้

วิชาการ/ครูผู้ฝึกซ้อม

18-22 ธ.ค. 60

บรรจุข้อสอบใส่ซองส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

10

25-29 ธ.ค.60

สอบกลางภาคเรียนที่2/2560

งานวัดผล/ครู้ผู้สอน

11-12

3-12 ม.ค.61

ดำเนินการสอบแก้ตัวกลางภาคในรายวิชาที่ไม่ผ่าน

ครูประจำวิชา

กำหนดส่งรูปถ่ายนักเรียนม.3 ม.6 เพื่อปิด ปพ.1

งานทะเบียน

13-14

15-19 ม.ค.61

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/งานวัดผล

นิเทศการสอนประจำเดือนมกราคม 2561

ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระ

สัปดาห์การแนะแนวศึกษา

งานแนะแนว

18-19ม.ค.61

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนบางขันวิทยา

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

15

3-4 ก.พ.61

นักเรียนชั้น ม.3 สอบ o-net

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

16

5-9 ก.พ.61

สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มติด ม.ส.

งานวัดผล

17

14-16 ก.พ. 61

นักเรียนชั้น ม.ต้นเข้าค่ายลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวะการชาด,ผู้บำเพ็ญฯ

ครูทุกคน

17

12-16  ก.พ.  61

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผลเพื่ออนุมัติข้อสอบและโรเนียว รวมทั้งติดตามรับข้อสอบไปบรรจุซอง

งานวัดผล/ครูผู้สอน

18

19-23  ก.พ.  61

บรรจุข้อสอบใส่ซองส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานวัดผล/ครูผู้สอน

19

26  ก.พ. -

2  มี.ค  61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

งานวัดผล/ครูผู้สอน

24-27  ก.พ.  61

นักเรียน ม.6 สอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดเฉพาะทาง (PAT) ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนว

3-4  มี.ค.  61

นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

20

5-9  มี.ค.  61

สัปดาห์ที่นักเรียนติดตามส่งงาน หรือปรับคะแนนก่อนการประกาศผล

ครูผู้สอน

5-9  มี.ค.  61

ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนน ตัดสินผลการเรียน จัดทำ ปพ. 5 ตรวจทาน ปพ. 5

ครูประจำวิชา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg
 • c4.jpg
 • c5.jpg
 • c6.jpg
 • c7.jpg
 • c8.jpg
 • c9.jpg
 • c91.jpg
 • d.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • e.jpg
 • e1.jpg
 • f.jpg
 • f1.jpg
 • f2.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • i1.jpg
 • i2.jpg
 • i4.jpg
 • i5.jpg
 • i6.jpg
 • i7.jpg
 • j.jpg
 • j1.jpg
 • j2.jpg

header_sm-center.jpg

 [-] ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 ม.ค. 62Untitled-1.gif

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

[-]ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒    
[-] สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
[-] กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒
[-]งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[-] โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
[-] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


Logor.gifUntitled 1

 

header_sm-nation.jpg