โรงเรียนปลอดขยะสัญจร”ระดับภูมิภาค“”   

                   การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน“โรงเรียนปลอดขยะสัญจร”ระดับภูมิภาค
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”สู่การปฏิบัติ”ประเทศไทยไร้ขยะ”                             ปักธงรุก 2560 “Set Zero Waste School”                                             วันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2560                                ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕)