โรงเรียนปลอดขยะสัญจร”ระดับภูมิภาค“”   

                   การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน“โรงเรียนปลอดขยะสัญจร”ระดับภูมิภาค
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”สู่การปฏิบัติ”ประเทศไทยไร้ขยะ”                             ปักธงรุก 2560 “Set Zero Waste School”                                             วันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2560                                ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg