การประเมินสถานศึกษาต้นแบบ

                โรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบเน้นในด้านการปลูกฝังนิสัยการรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการเห็นคุณค่าของขยะที่ยั่งยืน วันที่ 17 ตุลาคม 2560 

 

header60__resize.jpg

header_sm-nrt1.jpg

Logor.gif

images_1.jpg