โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ         

      วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 4 โดยกองพลทหารราบที่ 5 (ขุนศึก41) ร่วมกับ กองพันเสนารักษ์ที่ 5 จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" โดยมี นายนราวุธ สุจิตะพันธ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู,นักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางขันวิทยา อ.บางขัน จ.นครศรี ฯ 

     เพื่อประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรักในความเป็นชาติ หวงแหนแผ่นดิน และรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

header_sm-center.jpg

 [-] ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 ม.ค. 62Untitled-1.gif

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

[-]ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒    
[-] สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
[-] กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒
[-]งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[-] โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
[-] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


Logor.gifUntitled 1

 

header_sm-nation.jpg