การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนบางขันวิทยา

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ  
01 โครงสร้าง  
02 ข้อมูลผู้บริหาร  
03 อำนาจหน้าที่    
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  
05 ข้อมูลการติดต่อ  
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  
08 Q&A  
09 Social Network  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล  หมายเหตุ  
010 แผนดำเนินงานประจำปี    
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
017 E–Service  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล  หมายเหตุ  
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล  หมายเหตุ  
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล  หมายเหตุ
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

ตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยา

ทุกวันพฤหัสบดีบรรยากาศดีๆมีผักไร้สารพิษของนักเรียนมาจำหน่าย