ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายน้ำมันไบโอดีเซล ที่เกิดจากการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559