โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2559

         โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "เด็กดีศรี บ.ว"
รุ่นที่ 1 ม.1 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบางขันวิทยา
รุ่นที่ 2 ม.4 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 ณ วัดชายนา