เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

ตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยา

 • 71563396_1492627157561042_1139677663711985664_n.jpg
 • 72125581_749106002182182_3005974797889830912_n.jpg
 • 74165279_789972814785983_4165880937227223040_n-1.jpg
 • 74232822_1280454915472414_4787424170235396096_n.jpg
 • 74441886_2507675882614116_6639452731566194688_n-1.jpg
 • 74441886_2507675882614116_6639452731566194688_n.jpg
 • 74595034_946453465720895_9181095518414045184_n.jpg
 • 75279193_809372616185519_2479529927590805504_n.jpg
 • 75412145_719226631897877_3935969916238168064_n.jpg
 • 75513580_557302311748827_1846315378653790208_n.jpg
 • 75534249_2565237096892234_4229197546968317952_n-1.jpg
 • 75627483_1279611342215635_6967668033472954368_n.jpg
 • 75636141_504783183711780_5061350729038430208_n.jpg
 • 76702347_723140931512225_3964934767660498944_n.jpg

ทุกวันพฤหัสบดีบรรยากาศดีๆมีผักไร้สารพิษของนักเรียนมาจำหน่าย