No tabs to display

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[-] การพัฒนาชุดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
[-] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)
[
-] 
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  คลิก (๑)    (๒)   ()  (๔)   (๕)
[
-] 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 คลิก (๑)   (๒)  (๓)  (๔)  (๕)
[-] 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คลิก(๑) (๒) (๓) () (๕) 

ตลาดนัดแบ่งปันบางขันวิทยา

 • 75636141_504783183711780_5061350729038430208_n.jpg
 • 120037521_781460269360102_3620817773655847508_n.jpg
 • 120042281_961208607726508_2534215228128008759_n.jpg
 • 120068654_918323448577343_5246350526873245087_n.jpg
 • 120079797_2679184758988657_821686965306893871_n.jpg
 • 120100902_3545400278857316_2121842451464504578_n.jpg
 • 120127379_658792485036517_5210062153072962155_n.jpg
 • 120184009_325342581891045_4165847942617161846_n.jpg
 • 120187474_3654742584559173_5439185876170127826_n.jpg
 • 120194226_340932077145410_2765595711546543265_n.jpg
 • 120199026_753119575264470_2320356172746069322_n.jpg
 • 120199913_733516250534188_5642600329816726401_n.jpg
 • 120226522_2724342681160076_478817521054311327_n.jpg
 • 120290891_950179258823267_2353587938228969013_n.jpg
 • 121165870_3471494366290845_777170774139437172_o.jpg
 • 121228882_3471492596291022_6747596235852008874_o.jpg

ทุกวันพฤหัสบดีบรรยากาศดีๆมีผักไร้สารพิษของนักเรียนมาจำหน่าย